Villkor

Fixjourens villkor

1. Inledning
1.1
Dessa allmänna villkor gäller mellan Fi xjouren.se och Kunden i de fall då Kunden är konsument i
enlighet med vad som framgår av konsumenttjänstlagen.
1.2
Fixjouren.se tillhandahåller hantverkstjänster till kund/kunder efter Kundens beställning och i
enlighet med till Kunden lämnad beställningsbekräftelse.
1.3
För tjänsten gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa
bestämmelser.

2. Uppdraget
2.1
Uppdragets omfattning bestäms av Beställningsbekräftelsen.
2.2
Kunden ska ombesörja och bekosta nödvändiga anmälningar till myndigheter m.m. för
Uppdragets utförande.

3. Uppdragets utförande
3.1
Uppdraget ska utföras fackmässigt och i överensstämmelse med Beställningsbekräftelsen. Om
det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete som på grund av sambandet med det
beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) ska Fixjouren.se
underrätta Kunden och begära hans anvisningar. Fixjouren.se har rätt till pristillägg vid
utförande av tilläggs- eller ändringsarbeten eller om arbetet fördyrats på grund av
omständigheter som är att hänföra till Kunden och som Fixjouren.se inte borde ha förutsett när
avtalet ingicks.
3.2
Kunden ska lämna Fixjouren.se erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra
föremål se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.
Vid behov av att bära bort saker ur vägen så tillkommer kostnad 750 kr per timme minsta
debiteringen är en halvtimme.
Är befintliga elinstallationer ej fackmannamässigt utförda kan kostnad för åtgärdande av detta
tillkomma.
Det måste finnas vattenavstängning i badrummet eller huset eller lägenheten. Är avstängning i
källare så tillkommer kostnad på 500 kr. Berörda personer av vattenavstängningen måste
informeras om att vattnet kommer stängas av under en viss tid.

4. Betalning
4.1
Vid beställningtillfället betalas 10% direkt därefter fakturerar vi resterande belopp när arbetet är
färdigställt.
Fakturan motsvarar såklart det vi kommit överens om. Inga otrevliga överraskningar!
Vi administrerar självklart eventuellt ROT-avdrag.

5. ROT-avdrag
5.1
Om tjänsten ska utföras med ROT-avdrag är Kunden skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från
Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som beställaren utnyttjat under året.
5.2
Kunden är skyldig att betala återstående arbetskostnad till Fixjouren.se om Skatteverket helt
eller delvis inte medger utbetalning efter Fijouren.se ansökan eller återkräver redan utbetalt
skattereduktionsbelopp. Detta gäller dock inte om skälet för att utbetalningen inte medges eller
återkrävs beror på någon omständighet som Fixjouren.se är ansvarig för. Betalning av
återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Fixjouren.se framställt krav
därom. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.
5.3
Kunden försäkrar att han/hon är ägare/innehavare av angiven
fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att Kunden nyttjar densamma.

6. Personuppgifter
6.1
I samband med dina interaktioner med Fixjouren.se kan du komma att lämna dina
personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina dessa se vår integritetspolicy.

7. Övrigt
7.1
Part får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor utan
övriga parters skriftliga godkännande.
7.2
Ändringar i och tillägg till dessa allmänna villkor är endast giltiga om de upprättats skriftligen och
undertecknats av behörig företrädare för respektive part.
7.3
Skulle någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna villkor befinnas vara ogiltig, ska detta
inte innebära att villkoren i dess helhet är ogiltiga. Istället ska skälig jämkning av de allmänna
villkoren ske.
7.4
Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

 

FIXJOUREN
Nu kan du enkelt klicka hem en hantverkare oavsett storlek på arbetet som du vill ha utfört och vi är aldrig längre bort än ett klick.
Alla tjänster klickar du hem till ett fast pris. 

 

Kontakt
| Telefon:
040 300 416
| Mailadress:
info@fixjouren.se

 

Fixjouren är en del av Foxor Bygg AB.
Org. 5568 55-9479 - Innehar F-skattsedel