Integritetspolicy

Integritetspolicy

För oss på Fixjouren.se är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med
hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi
använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går
till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Fixjouren.se samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges
nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss
information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår
hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du
lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilka kan vara:
– Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer,
faktura- och leveransadress etc.
– Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
– Egendom – fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc
– Information vi samlar in om dig – när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in
följande information:
– Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att
underlätta köp.
– Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
– Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.
– Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra
tjänster.
– Enhetsinformation – t.ex. IP-adress.
– Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Fixjouren.se kan dina personuppgifter
komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
– Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
– Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
– Leverera varor och tjänster
– Eventuella garanti- och reklamationsärenden
– Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i
Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
– Administrera ditt kundkonto
– Skicka ut nyhetsbrev
– Skicka ut pressmeddelanden
– Cookies eller liknande tekniker
Fixjouren.se behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
– Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom
felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
– Kameraövervakning (förebygga, utreda och avslöja brott)
– Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
– Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)
Fixjouren.se kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig
lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

Fixjouren.se kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via
utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare
köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om
du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du
maila oss.

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart
som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din
begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att
överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Byggmaxkoncernen – För att kunna fullgöra
våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Fixjouren.se
komma att dela dina personuppgifter till leverantörer.

Betal- och kreditbolag – För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella
aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer
dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter – Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Fixjouren.se komma att dela dina
uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning,
åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Fixjouren.se eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina
personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter!

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Vart sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter
överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Fixjouren.se vidta nödvändiga och
alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina
personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det
skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften
som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav
på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller
lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort
personuppgifter om inte längre behövs.

Dina rättigheter

– Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om
dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

– Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

– Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade
förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas
legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din
data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om
behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

– Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
– om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
– behandlingen är olaglig
– vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande
eller försvara ett rättsligt anspråk

– Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är
intresseavvägning eller allmänt intresse.

– Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt
överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller
att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts
rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

– Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Byggmax.

– Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,
inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller
dock inte:
– om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
– om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, eller om du har samtyckt till behandlingen.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar
personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Fixjouren.se behandlar dina
personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till
Datainspektionen.
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Fixjouren.se förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Fixjouren

Nu kan du enkelt klicka hem en hantverkare oavsett storlek på arbetet som du vill ha utfört och vi är aldrig längre bort än ett klick.
Alla tjänster klickar du hem till ett fast pris.

Fixjouren är en del av Foxor Bygg AB.
Org. 5568 55-9479 - Innehar F-skattsedel

Copyright © Fixjouren. En hemsida av Capace Media.

Kontakt

Telefon:
040 300 416

Mailadress:
info@fixjouren.se